1.Bendrosios nuostatos
Šios „Naudojimosi taisyklės” (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – „Mes”) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas Mūsų interneto parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė).

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis. Prekių išvaizda ir spalvos gali skirtis nuo iliustracijų.

2. Pirkimo sutarties sudarymas
Juridiškai privalomai prekių ir (arba) paslaugų pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas Mūsų pranešimas (elektroniniu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas.
Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos
Jūs turite teisę:
– naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
– atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
– jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el. parduotuvę, apie tai Mums raštu pranešdamas per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos), išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
– garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai pirkėjas (vartotojas) pažeidžia pakuotės apsaugas;
– laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
– dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
– kitais atvejais, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.Jūs įsipareigojate:
– priimti užsakytas prekes ir (arba) paslaugas ir už jas visiškai atsiskaityti;
– neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo. Pametęs savo atpažinimo kodą, Mus nedelsdamas informuoti el. parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
– pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
– naudodamasis el. parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;Mes turime teisę:
– Jei pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve;
– esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el. parduotuvės veikimą.
– savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el. parduotuvės veikimo sąlygas.

Mes įsipareigojame:
– šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el. parduotuve;
– gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose;
– pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

4. Atsakomybė
– Jūs atsakote už Jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Jūsų atpažinimo kodu, Mes šį asmenį laikome Jumis ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
– Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
– Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve;
– Mes neatsakome už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;
– Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

5. Atsakomybės apribojimas
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
Su galimais siuntimo nuostoliais galite susipažinti čia.

6. Pranešimai
Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el. parduotuve, rašykite Mums el. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

7. Baigiamosios nuostatos
Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.